ΧΑΡΤΗΣ

Σκοπός της προσπάθειάς μας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή του κοινού σε θέματα που αναδεικνύουν τον πολιτισμό του νησιού.
Μέσω της χαρτογράφησης χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την βιωσιμότητα, το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό, επιδιώκεται η αρχικά η ενημέρωση του κοινού (επισκεπτών και κατοίκων), στην συνέχεια η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών διαδικασιών (ομάδες μαθητών – δασκάλων), με την παράλληλη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών δράσεων και τελικά η συνεργασία με άλλους φορείς (σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο) και οργανώσεις (συλλόγους, ομάδες) που ενδιαφέρονται για αντίστοιχα θέματα.

Τοπωνύμια της Σκιάθου


View larger map