ΣΤΟΧΟΙ

Η ενεργός παρουσία και η κατά το δυνατό συμβολή του Συλλόγου στη διάσωση, διατήρηση και ενδυνάμωση των παραδοσιακών, πολιτισμικών και αισθητικών αξιών του νησιού, όπως η ανάπλαση του παραδοσιακού οικισμού του νησιού, η διάσωση παραδοσιακών κτισμάτων, παλαιών εκκλησιών, ιστορικών μονοπατιών κ.τ.λ.

Η ενδυνάμωση του ποιοτικού στοιχείου διαβίωσης στο νησί, μέσα από την αισθητική και περιβαλλοντική προστασία του φυσικού κάλλους του, του πράσινου, των δασών, των ακτών, των ρεμάτων, των θαλασσών, των υπογείων υδάτων, των βιοτόπων και των άλλων αξιόλογων φυσικών στοιχείων ή ανθρώπινων κατασκευών.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ο εκσυγχρονισμός υποδομών, καθώς και η πολιτιστική και ποιοτικά αναβαθμισμένη τουριστική ανάπτυξη.

Τέλος, η στενή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, με τους άλλους τοπικούς συλλόγους αλλά και αρμόδιους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος με στόχο την ενδυνάμωση των προοπτικών ποιοτικής αναβάθμισης του νησιού.

Τι Προσφέρει ο Σύλλογος στην Τοπική Κοινωνία

Προσδίδει, κύρια στη νεολαία, ένα όραμα για μία μακροπρόθεσμα σχεδιασμένη ποιοτική στροφή του τρόπου εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών του νησιού (κύρια του τουρισμού) αλλά και της ίδιας της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.